Algemene voorwaarden dienstverlener


Artikel 1

Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: * Project- management buro Naaijkens
Opdrachtgever: * (de wederpartij van Opdrachtnemer) Opdracht: * (de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.)


Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
  werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
  Opdrachtgever(s), waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
  vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
  toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
  strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste
  weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële
  informatie heeft gegeven.
  De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen
  geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes
  gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 2.  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen
  van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals
  verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
  opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht
  komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het
  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
  van de opgegeven prijs. 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het
  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
  van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht,
  naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft
  Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden
  die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met
  Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat
  hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/
  of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de
  gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd,
  kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
  fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor
  de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van
  Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
  Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
  gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
  beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze
  of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
  Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever.
  Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de
  wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan
  Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders
  is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde
  werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale
  termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever
  Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven

 1. 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van Opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële
  werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijden worden in zijn geheel
  doorberekend tegen uurtarief, mits anders bij opdracht schriftelijk is overeengekomen. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede
  tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 10% van het
  geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is
  de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke
  mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte
  overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS
  verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
  Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 6. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 7. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Opdrachtnemer geplande
  verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 


Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij
  anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
  Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle
  kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen,
  tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom
  van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of
  willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever
  Opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de
  hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
  te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te
  geven.
 5. De door Opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit
  artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het
  kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als
  betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
  uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare
  toestemming aan Opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden – om alle
  locaties waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden te betreden
  om deze zaken terug te nemen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee
  weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de
  betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De
  ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog
  zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
  laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
  mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van
  artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
  of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
  wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
  wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer
  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,
  daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
  niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer
  gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken
  ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in
  gebreke blijft, mag Opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en
  kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
  Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze
  aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.
 6. Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door verloop van 5 jaren
  vanaf de dag waardoor de opdracht door voltooiing of oplevering is beëindigd.
 2. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt op de dag dat Opdrachtgever om niet ontvankelijke redenen de opdracht beëindigd.
 4. Product aansprakelijkheden geleverd door andere dan Opdrachtnemer, zijn nimmer ontvankelijk, en dienen te allen tijde bij de leverancier verhaald te worden.

Artikel 17 Vertraging, onderbreking en gevolgen daarvan

 1. De Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever, schriftelijk en onder vermelding
  van de oorzaak van de vertraging binnen bekwame tijd na het intreden van
  een vertraging, mee per welke datum deze is ingetreden.
 2. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer gelasten de opdracht te
  onderbreken. De Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding
  van de gronden mee te delen.
 3. Na de in leden 1 en 2 van dit artikel omschreven mededeling treden partijen binnen bekwame tijd in overleg omtrent de gevolgen van de vertraging of onderbreking en nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 4. Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit de Opdrachtnemer niet toe te rekenen, dan is de Opdrachtgever verplicht op declaratie van de Opdrachtnemer aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de mededeling bedoeld als in bovenstaande artikelen 1 en 2:
  a. Het honorarium;
  b. De bijkomende kosten;
  c. De toezichtkosten;
  d. Alle redelijkerwijs gemaakt en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de
  verplichtingen die de Opdrachtnemer reeds is aangegaan met het oog op
  de verdere vervulling van de opdracht.
  e. De Opdrachtgever is tevens verplicht te vergoeden de schade die de
  Opdrachtnemer lijdt als gevolg van de onderbreking en/of vertraging.
  Onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtnemer die schade voor
  zoveel mogelijk te beperken.
 5. Na opzegging van de opdracht is ieder van de partijen verplicht de
  gerechtvaardigde belangen in acht te nemen.

 


Artikel 18 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 


Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door
  omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet
  wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor
  hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
  niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar
  waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
  het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier
  ook onder.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de
  omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat
  hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.
  Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle
  partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
  andere partij.
 5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn
  verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit
  deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een
  losstaande opdracht ging.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht
  hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
  door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke
  uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de
  bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 22 Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop
  voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste
  instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de
  Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang
  van de Mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van
  Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 


Artikel 24 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.